Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE KANTONA SARAJEVO


Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka kancelarijskog materija za potrebe Zavoda, izvrši putem Stručne službe za zajedničke poslove Kantona nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "Defter-Komerc" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 30192000 Kancelarijske potrepštine Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 2053,94 2053,94 Nije bilo izmjena
3 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 2197,61 2197,61 Nije bilo izmjena
28 direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 1658,30 Sat, 12/23/2017 1658,30 Nije bilo izmjena
51 30192000 Kancelarijske potrepštine Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 1077,45 Pon, 12/03/2018 1077,45 Nije bilo izmjena
66 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 1508,95 Pet, 03/29/2019 1508,95 Nije bilo izmjena
72 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 973,67 Čet, 06/27/2019 973,67 Nije bilo izmjena
75 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 1131,51 Pon, 09/30/2019 1131,51 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obaveznog osiguranja i registracije putničkog motornog vozila
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača "AC QUATTRO" doo Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 98390000 Ostale usluge "AC QUATTRO" doo Sarajevo 593,35 593,35 Nije bilo izmjena

Ugovor o zakupu poslovnog prostora
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP "ZOI 84" Sarajevo d.o.o. 38298,36 365 dana Čet, 12/29/2016 38298,36 Nije bilo izmjena
61 70210000 Usluge davanja stambenih nekretnina u najam ili zakup ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP "ZOI 84" Sarajevo 38298,36 365 dana Pon, 12/31/2018 28723,77 Nije bilo izmjena

Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje)
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača Euroherc osiguranje d.d.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 66514110 Usluge osiguranja motornih vozila Euroherc osiguranje dd 330,00 365 dana Pet, 02/03/2017 330,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o zakupu garažnog prostora
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 KJP "Centar Skenderija Sarajevo" d.o.o. 1544,40 365 dana Pon, 02/13/2017 1544,40 Nije bilo izmjena
62 70210000 Usluge davanja stambenih nekretnina u najam ili zakup ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP Centar Skenderija Sarajevo 1544,40 Tue, 01/08/2019 1158,30 365 dana Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke stručne literature
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Fineks d.o.o. 234,00 Sat, 02/18/2017 234,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača asa osiguranje d.d. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 66512100 Usluge osiguranja od nesreća otvoreni postupak ASA OSIGURANJE D.D. sARAJEVO 480,00 365 dana Wed, 03/01/2017 480,00 Nije bilo izmjena

Prijedlog ugovora o nabavci goriva za 2017.godinu
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "HIFA-PETROL" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo-Vogošća.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 otvoreni postupak "HIFA-PETROL" Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo-Vogošća 900,00 365 dana Čet, 05/04/2017 308,70 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 direktni sporazum Privredna štampa doo Tue, 06/13/2017 160,00 Nije bilo izmjena
27 direktni sporazum Privredna štampa doo 240,00 Tue, 12/19/2017 240,00 Nije bilo izmjena
35 80500000 Usluge obuke direktni sporazum Privredna štampa doo 240,00 Wed, 04/11/2018 240,00 Nije bilo izmjena
36 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine 90,00 Wed, 05/09/2018 90,00 Nije bilo izmjena
70 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine 180,00 Čet, 05/30/2019 180,00 Nije bilo izmjena
80 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Privredna štampa doo 290,01 Tue, 12/03/2019 290,01 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 780,00 Pon, 06/26/2017 780,00 Nije bilo izmjena
38 31712111 Telefonske kartice direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 630,00 Pon, 05/21/2018 630,00 Nije bilo izmjena
77 31712111 Telefonske kartice direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 630,00 Pet, 10/18/2019 630,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 780,00 Pon, 06/26/2017 780,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Službenih novina Federacije BIH" i "Službenih novina Kantona Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 direktni sporazum JP NIO SLUŽBENI LIST NOSNE I HERCEGOVINE 190,00 180 dana Tue, 07/04/2017 190,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 direktni sporazum Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost "Avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo 579,15 Pet, 07/28/2017 579,15 Nije bilo izmjena

Objavljivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 297,40 Pon, 07/31/2017 297,40 Nije bilo izmjena
16 direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH Pon, 08/14/2017 251,80 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 direktni sporazum Ados Trade doo Čet, 09/14/2017 370,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke časopisa ZIPS (I-XII 2018) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 direktni sporazum Privredna štampa doo 500,00 Pet, 11/03/2017 500,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke časopisa Sudska praksa (I-XII 2018) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 direktni sporazum Privredna štampa doo 175,00 Pet, 11/03/2017 175,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 Adazal doo 368,70 Tue, 11/14/2017 368,70 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 Svjetlostkomerc dd Sarajevo 117,00 Čet, 12/07/2017 117,00 Nije bilo izmjena

Objavljivanje rješenja o imenovanju Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 44,00 Pet, 12/08/2017 44,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke Prijemna knjiga (list) Obrazac P-3/M
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 direktni sporazum JP BIH Pošta doo 72,00 Wed, 12/13/2017 72,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke usluge štampanja upisnika i obrazaca
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo 1167,66 Wed, 12/13/2017 1167,66 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga uvezivanja službenih novina
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica doo 100,04 Wed, 12/13/2017 100,04 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke usluge štampanja vizit kartica
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka kancelarijskog materija za potrebe Zavoda, izvrši putem Stručne službe za zajedničke poslove Kantona nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "Defter-Komerc" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 187,20 Pon, 12/18/2017 187,20 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke knjige evidencije o zaposlenim radnicima i knjige o radnom vremenu putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 direktni sporazum Svjetlostkomerc dd Sarajevo 19,20 Wed, 12/27/2017 19,20 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o radu FBiH i Komentar Zakona o upravnom postupku putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
30 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Privredna štampa doo 210,61 Wed, 12/27/2017 210,61 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP ugaraži KJP Centra Skenderija doo Sarajevo koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP Centar Skenderija Sarajevo doo 1544,40 365 dana Pet, 12/29/2017 1544,40 365 dana Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u Poslovnoj zgradi KJP ZOI 84 OCS doo Sarajevo, koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJP ZOI 84 OCS do Sarajevo 38298,36 365 dana Pet, 12/29/2017 38298,36 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina Federacije BiH i Službenih novina Kantona Sarajevo (pretplata za period januar-jun 2018.godine) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 22211100 Službene novine direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 190,00 181 dana Tue, 01/09/2018 190,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Privredna štampa doo 88,19 Tue, 04/10/2018 88,19 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge hotelskog smještaja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
37 55110000 Usluge hotelskog smještaja direktni sporazum Hotel Zenit Neum 285,00 Tue, 05/15/2018 285,00 Nije bilo izmjena
71 55110000 Usluge hotelskog smještaja direktni sporazum Hotel Zenit Neum 600,00 3 dana Čet, 05/30/2019 600,00 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda
Napomena:

Okvirni sporazum zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir -"Porsche BH" d.o.o. Sarajevo

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 Porsche BH doo Sarajevo 278,78 214 dana Pet, 06/01/2018 278,78 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata
Napomena:

Ugovor zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
40 9134200 HIFA-PETROL doo Sarajevo 1000,00 365 dana Tue, 06/05/2018 325,51 365 dana Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga prevođenja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 79530000 Usluge prevođenja direktni sporazum Prevodilačka Agencija Barbados Čet, 06/07/2018 841,00 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum o kolektivnom osiguranju uposlenika
Napomena:

Okvirni sporazum o kolektivnom osiguranju uposlenika zaključen nakon što smo se sa zahtjevom obratili Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo i nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama navedena Službe je izvršila odabir osiguravača ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 66512100 Usluge osiguranja od nesreća ASA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 1039,43 944 dana Čet, 06/21/2018 528,77 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period jul-decembar 2018.godine) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 190,00 Tue, 07/03/2018 190,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge stručnog osposobljavanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
44 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Udruženje sudija Republike Srpske 240,00 Pet, 09/14/2018 240,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača hotelskog smještaja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
45 55110000 Usluge hotelskog smještaja direktni sporazum Snješko d.o.o. Pale 462,00 Pon, 09/17/2018 462,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ultra dopuna
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
46 31712111 Telefonske kartice direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 630,00 Pon, 10/08/2018 630,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga stručnog obrazovanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
47 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Privredna štampa doo 263,99 Pet, 11/09/2018 263,99 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke časopisa ZIPS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
48 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Privredna štampa doo 500,00 Pon, 11/12/2018 500,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke časopisa Sudska praksa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
49 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Privredna štampa doo 185,00 Tue, 11/20/2018 185,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
50 22817000 Dnevnici ili lični planeri direktni sporazum Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo 117,00 Tue, 11/20/2018 117,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Regisar probisa BiH za 2019.godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
52 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Fineks d.o.o. Sarajevo 234,00 Tue, 12/18/2018 234,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obaveznog osiguranja i registracije vozila
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka kancelarijskog materija za potrebe Zavoda, izvrši putem Stručne službe za zajedničke poslove Kantona nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "AC Quattro" d.o.o. Sarajevo i "Quattroassistance" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
53 98390000 Ostale usluge direktni sporazum AC Quattro d.o.o. Sarajevo i Quattroassistance d.o.o. Sarajevo 553,39 Čet, 12/20/2018 553,39 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke oglasne ploče
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
54 30192170 Obavijesne ploče direktni sporazum Selming d.o.o. Sarajevo 450,00 Pon, 12/24/2018 450,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga uvezivanja službenih novina
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
55 79971200 Knjigovezačke usluge direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo 150,05 Pon, 12/24/2018 150,05 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga štampanja upisnika i obrazaca
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
56 79810000 Usluge štampanja direktni sporazum TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo 462,15 Pon, 12/24/2018 462,15 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mobilnih aparata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
57 32250000 Mobilni telefoni direktni sporazum Alkibia d.o.o. Sarajevo 999,00 Wed, 12/26/2018 999,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Komplet zbirka pitanja iz 2017.godine i zbirka pitanja iz 2018.godine
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
58 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Privredna štampa doo 59,00 Pet, 12/28/2018 59,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Radni odnosi u FBiH-Odgovori na pitanja u 2017.godini
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
59 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Refam creative solutions d.o.o. Sarajevo 50,00 Pet, 12/28/2018 50,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala
Napomena:

Obratili smo se sa zahtjevom Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo da se nabavka kancelarijskog materija za potrebe Zavoda, izvrši putem Stručne službe za zajedničke poslove Kantona nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navedena Službe je izvršila odabir dobavljača "Defter-Komerc" d.o.o. Sarajevo.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
60 30192000 Kancelarijske potrepštine direktni sporazum Defter Komerc d.o.o. Sarajevo 1419,35 Pon, 12/31/2018 1419,35 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke Sl.novina FBiH i Sl.novina KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
63 22211100 Službene novine direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 190,00 Pet, 01/11/2019 190,00 181 dana Nije bilo izmjena

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke štambilja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
64 30192153 Žigovi s tekstom direktni sporazum Papirus doo Sarajevo 40,95 Pet, 02/08/2019 40,95 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kontrole i ovjere računovodstvenih iskaza za 2018.godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
65 79211000 Računovodstvene usluge direktni sporazum Ovlaštenim računovođom 236,20 Pet, 02/22/2019 236,20 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
67 80530000 Usluge stručnog osposobljavanja direktni sporazum Privredna štampa doo 290,00 Pon, 04/01/2019 290,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Troškovi parničnog postupka i vrijednost predmeta spora
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
68 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Privredna štampa doo 71,10 Pon, 04/01/2019 71,10 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma za period januar-juni 2019
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
69 31712111 Telefonske kartice direktni sporazum DD BH Telecom Sarajevo 630,00 Čet, 05/09/2019 630,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period jul-decembar 2019.godine) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
73 22211100 Službene novine direktni sporazum JP NIO Službeni list BiH 190,00 Pet, 07/05/2019 190,00 Nije bilo izmjena

Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda 2019
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
74 Porsche Inter Auto BH Sarajevo Pet, 09/13/2019 245,09 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke sudskih dnevnika putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
76 22817000 Dnevnici ili lični planeri direktni sporazum Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo 105,30 Wed, 10/16/2019 105,30 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke časopisa ZIPS (I-XII 2019) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
78 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Privredna štampa doo 500,00 365 dana Pet, 11/15/2019 500,00 Nije bilo izmjena

Odluka o postupku javne nabavke časopisa Sudska praksa (I-XII 2019) putem direktnog sporazuma
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
79 22211000 Stručni časopisi direktni sporazum Privredna štampa doo 185,00 365 dana Tue, 11/19/2019 185,00 Nije bilo izmjena