Oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći

Odgovor: 

Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:

  • opće informacije o pravima i obavezama,
  • pomoć pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć,
  • pravne savjete,
  • pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta pismena,
  • zastupanje pred organima uprave i drugim organima i institucijama,
  • zastupanje na sudu,
  • sačinjavanje apelacija,
  • pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija) i
  • sačinjavanje podnesaka međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava.

Prava na opće informacije o pravima, obavezama i pomoći u popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć imaju sva lica bez obzira na ispunjavanje uslova propisanih ovim zakonom.

Pravni savjet je detaljno informisanje o načinu i mogućnostima rješavanja određenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari.

Pravna pomoć pruža se bez naknade, ako zakonom nije drugačije propisano

Pitanje: 

Oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći