Pristup pravdi

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH
U okviru aktivnosti projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) Pristup pravdi – Suočavanje s prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost, usmjerenih, između ostalih, na uspostavljanje sistema koordinacije i jačanja saradnje između vladinih agencija i nevladinih organizacija koje se bave pružanjem besplatne pravne pomoći, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između vladinih i nevladinih pružalaca besplatne pravne pomoći 24.1.2012. godine u Sarajevu, osnovana je Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH.
Mreža je osnovana sa ciljem:
 • Uspostavljanja kontinuirane saradnje između pružaoca besplatne pravne pomoći;
 • Razvoja i uspostavljanja mehanizama koordinacije u cilju efikasne saradnje, razmjene informacija i pružanja kvalitetnih usluga građanima;
 • Provođenja zajedničkih i koordiniranih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje pristupa pravdi siromašnim građanima na cijelom prostoru BiH kroz primjenu minimalnih i ujednačenih standarda u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć;
 • Podrške jačanju javne svijesti o ciljevima, načinu i standardima djelovanja pružaoca besplatne pravne pomoći koji djeluju u sistemu vlasti u procesu zaštite ljudskih prava građana BiH i pristupa pravdi;
 • Jačanja i promoviranja transparentnosti i dijaloga između ciljanih interesnih subjekata u oblasti razvoja sistema besplatne pravne pomoći, kao i etičkih i profesionalnih standarda u institucijama sistema (pružaoca besplatne pravne pomoći ustanovljenih od strane organa vlasti, profesionalnih udruženja i nevladinih organizacija);
Najznačajnije aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu ostvarenja ciljeva Mreže predviđenih potpisanim Sporazumom o razumijevanju su:
 • Praćenje uspostavljanja i funkcionisanje sistema besplatne pravne pomoći;
 • Predlaganje mjera za kvalitetno pružanje besplatne pravne pomoći;
 • Zalaganje unutar institucija/organizacija za provedbu usvojenih stavova i mišljenja;
 • Aktivno učestvovavanje u kreiranju i razvoju promotivnih i edukativnih publikacija u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći,
 • Uspostava online sistema pristupa besplatnoj pravnoj pomoći,
 • Aktivno djelovanje unutar institucija i organizacija predstavljenih u Mreži u poštivanju, zaštiti, primjeni, promovisanju i razvoju etičkih i profesionalnih standarda u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i na taj način doprinijeti jačanju svijesti profesionalaca i građana;
 • Razmjenjivanje iskustva i informacija;
 • Donošenje i primjena poslovnika o radu Mreže;
 • Obavljanje i drugih aktivnosti radi ostvarivanja navedenih ciljeva.
 • Mreža je otvorena za pristup novih članova.
Informacije o UNDP BiH Projektu pristup pravdi
 
UNDP Projekat Pristup pravdi: Suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost
 
Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u okviru Projekta Pristup pravdi: Suočavanje s prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost pruža podršku Ministarstvu pravde BiH i drugim vladinim instuticijama na nivou entiteta i kantona u nizu aktivnosti usmjerenih na implementaciji strateških ciljeva sektora pravde u Bosni i Hercegovini, a posebno u oblasti tranzicijske pravde i besplatne pravne pomoći.
 
Projekat provodi niz aktivnosti usmjerenih na podršku razvoja usklađenog sistema besplatne pravne pomoći koji osigurava minimum standarda i uslova za jednak, kvalitetan i efikasan pristup besplatnoj pravnoj pomoći svim građanima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
 
Ove aktivnosti uključuju podršku institucijama vlasti u izradi zakona o besplatnoj pravnoj pomoći širom BiH, harmonizaciju standarda, razvoj infrastrukturalnih kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći (uključujući vladine i nevladine organizacije), razvoj i jačanje profesionalnih i kadrovskih kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći, uspostavljanje sistema koordinacije između vladinih agencija i nevladinih organizacija, te druge aktivnosti iz ove oblasti.
 
Trenutno je sistem besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini fragmentiran i neujednačen i do sada su uspostavljeni zavodi/centri u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, dok u Federaciji Bosne i Hercegovine djeluju na području četiri kantona. Zakoni o besplatnoj pravnoj pomoći usvojeni su u Unsko-sanskom, Kantonu Sarajevo, i Bosansko-podrinjskom kantonu. U toku je parlamentarna procedura usvajanja zakona u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
 
Projekat je, u periodu od aprila 2012. do marta 2013. godine, u oblasti besplatne pravne pomoći pokrenuo i sproveo brojne aktivnosti koje uključuju analizu postojećeg sistema besplatne pravne pomoći; izrađen je nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH, kao i zakoni na kantonalnom nivou (Sarajevo, Bihać i Goražde); sačinjena je detaljna analiza stanja infrastrukture u postojećim centrima i zavodima koji pružaju besplatnu pravnu pomoć i ključnim nevladinim organizacijama; sačinjena je analiza edukativnih potreba pružalaca besplatne pravne pomoći, a početkom 2012. godine uspostavljena je i Mreža za koordinaciju pružaoca besplatne pravne pomoći.
 
Projekat je pokrenuo radove rekonstrukcije i nabavku opreme za uspostavljanje novih zavoda za besplatnu pravnu pomoć u Bihaću, Sarajevu i Goraždu. Završeni su radovi rekostrukcije prostora u Doboju i Trebinju, Zavodu za pravnu pomoć u Tuzli, Centar za ljudska prava u Mostaru, Centar informativno-pravne pomoći u Zvorniku i Centar za pomoć ženama u Zenici. UNDP BiH također planira da podrži uspostavu sistema besplatne pravne pomoći, uključujući zakonodavni i institucionalni okvir, u preostala tri kantona (Hercegovačko-neretvanski, Livanjski, i Srednjo-bosanski kanton), kao i organizacijama civilnog društva koje djeluju u okviru Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći