Analiza besplatne pravne pomoći

Pravo na besplatnu pravnu pomoć je jedno od osnovnih ljudskih prava, te podrazumjeva pravo svakog građana na jednak pristup pravdi. Jednakost svih građana pred sudom vrši se putem ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć. Prema međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava BiH je obavezna obezbijediti efikasnu pravnu zaštitu najranjivijim, socijalno ugroţenim grupama stanovništva. U okviru Strategije za reformu sektora pravde, koja je usvojena 2008. godine od strane Ministarstva pravde BiH, entitetskih ministarstava pravde i Pravosudne komisije Brĉko distrikta, predviđeno je uspostavljanje sistema besplatne prave pomoći u svim postupcima i na svim nivoima BiH...

Publikacija