Dvogodišnji plan obuke za pružaoce besplatne pravne pomoći

Svrha postojanja sistema besplatne pravne pomoći – osiguranje jednakog, efikasnog i potpunog pristupa pravdi svim građanima bez obzira na imovinsko stanje i obrazovanje – neće biti ostvarena ni na područjima gdje postoje zakonski preduvjeti ako agencije i organizacije koje se bave pružanjem besplatne pravne pomoći nisu kapacitirane, kompetentne i educirane za obavljanje svoje primarne djelatnosti. Budući da ta djelatnost po svojoj prirodi spada u advokatsku djelatnost potrebno je osigurati jednako efikasan pristup edukaciji pružatelja besplatne pravne pomoći u cilju izjednačavanja njihovih kompetencija s ostalim akterima pravosudnog sistema – posebno tužiteljima i advokatima.

Publikacija